PRIVACYBELEID – BML ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS

– Waarom een privacy policy?

BML Accountants & Tax Advisors bv, met zetel te Neerstraat 110 bus 1, 3980 Tessenderlo, met ondernemingsnummer: 0886.198.928 (hierna “BML”) hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het verlenen van haar diensten.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die BML als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van haar dienstverlening aan u, of onze klanten. Het is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens, verzameld bij u rechtstreeks, dan wel via onze klant(en).

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacy policy. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

– Wie verwerkt de_persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

BML  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het leveren van haar diensten telkens zij, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking bepaald. BML  kan u steeds bereiken via onderstaande gegevens:
BML Accountants & Tax Advisors bv
Neerstraat 110 bus 1
3980 Tessenderlo
Ondernemingsnummer: 0886.198.928
e-mail: info@bmlacc.be
website: www.bmlacc.be

Verwerker(s)

BML  verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van BML . Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek. Het kan tevens voorkomen dat BML  samen met een derde het doel en de middelen van de verwerking bepaald in welk geval BML  dient beschouwd te worden als een gezamenlijk verantwoordelijke.

BML  treedt tevens vaak op als louter verwerker bij het verlenen van haar diensten aan klanten. Dit telkens zij de verwerking doet ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke. BML  sluit met deze klanten een verwerkersovereenkomst teneinde een verwerking in overeenstemming met de GDPR te waarborgen.

Ontvanger(s)

In het kader van haar dienstverlening naar u toe kan het noodzakelijk zijn dat BML  persoonsgegevens verstrekt aan ontvangers in de zin van de GDPR.

– Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BML  verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal BML  in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt kan je hier terugvinden:

 • Identificatiegegevens;
 • financiële bijzonderheden;
 • Persoonlijke kenmerken;
 • Leefgewoonten;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Vrijetijdbesteding en interesses;
 • Gerechtelijke gegevens;
 • Lidmaatschappen;
 • Consumptiegewoonten;
 • Woningkenmerken;
 • Rijksregister;
 • Gegevens betreffende de gezondheid;
 • Opleiding en vorming;
 • Beroep en betrekking;
 • Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan BML  dient te voldoen of dewelke noodzakelijk zijn om de gevraagde diensten te verlenen;

– Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

BML  verwerkt je persoonsgegevens om de door u gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren evenals haar overige activiteiten behoorlijk en in overeenstemming met de op haar rustende wettelijke verplichtingen uit te oefenen.

De verwerking van je persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

 • Het vervullen van wettelijke verplichtingen door BML ;
 • Het leveren aan onze klanten, of aan u, van de gevraagde diensten, inclusief het communiceren daaromtrent met u, andere dienstverleners of bevoegde overheidsinstanties;
 • Het uitvoeren van door u, of onze klanten, verleende mandaten;
 • Het indienen en opvragen van gegevens bij bevoegde autoriteiten of andere dienstverleners, inclusief het communiceren daaromtrent met u, andere dienstverleners of bevoegde overheidsinstanties waaronder het beantwoorden van vragen;
 • Het verlenen van aanvullende administratieve diensten en het verstrekken van advies aan u, onze klanten, andere dienstverleners of bevoegde overheidsinstanties;
 • Het verlenen van aanvullende diensten die voortvloeien uit onze professionele deskundigheid als accountants of belastingconsulenten;
 • Het opmaken van facturatie;
 • Het informeren van klanten m.b.t. onze dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan BML  en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan BML  beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde diensten te schorsen.

– Wat zijn je rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

BML  verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage — recht op rectificatie — recht op verwijdering

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van BML  uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / verwijdering te gebruiken, zal BML  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@bmlacc.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BML . BML  zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door BML  te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke BML  zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wánneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als betrokkene heb je het recht van BML  een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van BML  blijkt onrechtmatig en je wenst geen verwijdering van de persoonsgegevens;
 • BML  heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • BML  dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. BML  staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij BML  dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal BML  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@bmlacc.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan BML  verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal BML  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@bmlacc.be.

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je BML  terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal BML  elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door BML  bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal BML  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een: mail naar  info@bmlacc.be.

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal BML  steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

BML  zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde u voorafgaand aan de verwerking te informeren over deze policy.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. BML  zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

– Veiligheid van de verwerking?

BML  erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt BML  gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.