ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. BML Accountants & Tax Advisors BV verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. BML Accountants & Tax Advisors BV is ertoe gehouden de termijnen te eerbiedigen, gesteld door de wettelijke en administratieve reglementering, op voorwaarde dat de opdrachtgever haar de nodige documenten en alle noodzakelijke inlichtingen bezorgt binnen de gepaste termijnen (d.w.z. ten laatste 10 dagen voor aflopen van de termijnen). Bij laattijdigheid vanwege de opdrachtgever kan BML Accountants & Tax Advisors BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor de administratieve boeten, bijslagen en intresten die kunnen voortspruiten bij laattijdige mededelingen. BML Accountants & Tax Advisors BV is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, zoals die in voege zijn op de dag van de uitvoering van de opdracht. BML Accountants & Tax Advisors BV houdt zich het recht voor om af te zien van elke verdere prestatie indien vervallen ereloonnota’s niet betaald zijn.
  2. Behoudens schriftelijke afwijkend beding is BML Accountants & Tax Advisors BV niet belast met het onderzoek naar de echtheid en de volledigheid van haar ter beschikking gestelde documenten door de opdrachtgever of zijn aangestelde. De documenten die in het kader van de boekhouding aan BML Accountants & Tax Advisors BV bezorgd worden, worden verondersteld een beroepsmatig karakter te hebben zonder dat dit moet onderzocht worden. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen dat in het kader van de verwerking van de boekhouding enkel documenten met beroepskarakter overgemaakt worden. Deze documenten blijven ter beschikking van BML Accountants & Tax Advisors BV zolang de werkzaamheden duren. 
  3. Iedere klacht inzake erelonen, modaliteiten en wijze van uitvoering van de toevertrouwde opdracht moet ons, binnen de acht dagen na verzending van de ereloonnota, met de nodige motivering per aangetekend schrijven toekomen.
  4. Al onze ereloonnota’s zijn contant betaalbaar. Indien het bedrag van de ereloonnota binnen de 14 dagen na haar verzending niet betaald is, zullen moratoire intresten aan de conventionele intrestvoet van 10% van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn, plus een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de ereloonnota, met een minimum van 50 Euro, onverminderd de eventuele kosten van aanmaningen en gerechtskosten.
  5. Alle aflossingen worden eerst op intresten, kosten en schadebeding aangerekend.
  6. De medewerkers van BML Accountants & Tax Advisors BV staan uitsluitend in haar dienst. De opdrachtgever is, op straffe van schadevergoeding, gehouden elke persoonlijke medewerking van de medewerkers van BML Accountants & Tax Advisors BV te weigeren. Hij verbindt er zich toe geen enkel personeelslid van BML Accountants & Tax Advisors BV in dienst te nemen die haar om welke reden ook zou verlaten hebben en dit binnen de twee jaar vanaf de datum van zijn (haar) vertrek. De medewerkers van BML Accountants & Tax Advisors BV hebben geen mandaat om erelonen te innen, tenzij daartoe schriftelijk gevolmachtigd.
  7. Iedere betwisting valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,afdeling Hasselt. Het Belgisch recht is van toepassing.
  8. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten uitgevoerd door BML Accountants & Tax Advisors BV, behoudens schriftelijke afwijkend beding.